Regulamin

  • Plac składowy
    Plac składowy
  • Budowa drogi dojazdowej
    Budowa drogi dojazdowej
  • Budowa drogi dojazdowej
    Budowa drogi dojazdowej

 

 

 

#1

 

Sklep iBruk.pl prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych oferowanych przez Internetowe Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet”

 

#2

 

Sprzedaż obsługiwana jest przez firmę „Arbet” działającą w imieniu Internetowego Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet” (zwanego dalej iBruk.pl), za pomocą systemu realizującego płatności w Internecie – PayU.pl

 

#3

 

Korzystanie ze sklepu iBruk.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie i oznacza wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją zakupu materiałów

 

#4

 

Warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.iBruk.pl. Dane rejestracyjne są domyślnymi danymi do wysyłki zamówień. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami rejestracyjnymi nie będą rozpatrywane.

 

#5

 

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez iBruk.pl w celach związanych z realizacją zamówień w serwisie iBruk.pl.

 

#6

 

W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez jego e-mail. Wpisany podczas rejestracji adres będzie domyślnym adresem wysyłki zakupionych materiałów. W celu zmiany adresu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres nosiadek@wb.pl

 

#7

 

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wyboru materiałów do „koszyka” w Internetowym Centrum Sprzedaży serwisu iBruk.pl. W każdej z opcji użytkownik może wybrać interesujący go materiał oraz rodzaj transportu, którym towar ma zostać dostarczony.

 

#8

 

Po dokonaniu wyboru materiału i transportu, możliwy jest powrót do przeglądania materiałów poprzez powrót do menu materiałów lub przejście do strony finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie „Zamów”

 

#9

 

W każdym momencie przeglądania i „zakupów” możliwe jest przejście do strony finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie w „mój koszyk”. Zawiera ona podsumowanie dotychczas dokonanych zakupów. Użytkownik akceptuje zakupy i ostateczną cenę poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”. W tym momencie użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu PayU.pl, gdzie będzie mógł wykonać przelew na rachunek sklepu iBruk.pl firmy „Arbet”

 

#10

 

Po otrzymaniu płatności zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, o czym użytkownik otrzyma powiadomienie na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

 

#11

 

W zależności od wybranego rodzaju transportu, oraz ilości zakupionych materiałów, materiały te zostaną dostarczone do klienta do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku iBruk.pl

 

#12

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że istnieją techniczne możliwości jego zrealizowania. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 

#13

 

Ogólne uprawnienia i zobowiązania stron

 

13.1 Zawarcie umowy i dostawa towaru

 

1.     Klient zamierzający nabyć towar w Internetowym Centrum Sprzedaży iBruk.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:

za pośrednictwem strony internetowej www.iBruk.pl

telefonicznie : 32 455 83 83 lub +48 502 264 878

pocztą internetowa: nosiadek@wb.pl

 

2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego iBruk.pl Klient wypełnia formularz rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji wymaga uzupełnienia wszystkich pól w formularzu.

 

3. Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia i kończy zamówienie naciskając przycisk "Wyślij zamówienie"

 

13.2

 

1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

2.     Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl jako oczekujące.

 

3.     Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl weryfikuje telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.

 

4.     Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Internetowego Centrum Sprzedaży ibruk.pl jako potwierdzone.

 

5. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.

 

6.     W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

7.     W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Klientem po potwierdzeniu zamówienia, lecz przed zrealizowaniem przesyłki Internetowe Centrum Sprzedaży ibruk.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany w możliwie dostępny sposób.

 

13.3

 

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru.

 

13.4

 

1.     Zamówienia są wysyłane przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

 

2.     Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

3.     Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

 

a)     Dostawa naszym środkiem transportu

 

wg cennika na stronie ibruk.pl w zakładce „Transport”

 

b)    Odbiór osobisty w siedzibie Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

(należy wcześniej potwierdzić termin odbioru)

 

ul. Chrobrego 426, 44-313 Wodzisław Śl.

 

13.5

 

1.     Za zamówiony towar Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl nalicza cenę netto według cen podanych obok prezentowanego towaru + 23% VATu.

 

2.     Za zamówiony towar Klient płaci Internetowemu Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

przedpłatą - przelewem lub kartą, płatne przed wysyłką towaru;

kierowcy, płatne przy odbiorze towaru

gotówką w firmie

 

3.   Palety

Na 1 palecie znajduje się:

10 m2  kostki brukowej chodnikowej

 8 m2   kostki brukowej przejazdowej

13 szt. krawężnika drogowego

40 szt. obrzeży chodnikowych 6cm x 20cm x 75cm

28 szt. obrzeży chodnikowych 8cm x 30cm x 75cm

32 szt. płyty ażurowe tj. 7,68 m2

Pobieramy 20 zł kaucji za europaletę pozostawioną u Państwa. Kaucję zwracamy po oddaniu palety.

 

13.6

 

Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

#14

 

Zwrot towaru

 

Każdy produkt zakupiony w Internetowym Centrum Sprzedaży ibruk.pl można zwrócić w ciągu 3 dni bez podania przyczyny.

Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
Gwarantujemy zwrot wartości produktu, pomniejszony o koszty transportu.
Pieniądze przelejemy na wskazane konto bankowe.

Uwaga! Koszt dostawy, oraz koszt odbioru towaru obciąża klienta

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku materiału używanego lub uszkodzonego

 

#15

 

Postępowanie reklamacyjne

 

15.1

 

1.     Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres wskazany w "Kontaktach” na stronie iBruk.pl,  mailem bądź osobiście w siedzibie firmy. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu towaru.

 

2.     Reklamacje z tytułu gwarancji producenta Klient zgłasza bezpośrednio u producenta zgodnie ze wskazaniami karty gwarancyjnej.

 

3.Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową rozpatrywane są w terminie 14 dni przedłużonym o okres oczekiwania na ewentualną opinię rzeczoznawcy, zaś reklamacje z tytułu gwarancji, które Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl przyjmuje w przypadku niedołączenia przez producenta do produktu karty gwarancyjnej – w terminie określonym przez producenta przedłużonym o okres 7 dni zastrzeżonym przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl celem przekazania towaru do zbadania.

 

4.     W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

5.     W stosunku do towarów nabytych przez Klienta nie będącego konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

15.2

 

W przypadku odstąpienia od umowy lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji Klient ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

#16

 

iBruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników od niego niezależnych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności iBruk.pl zobowiązuje się poinformować użytkownika o przyczynach opóźnienia.

 

#17

 

 Ochrona danych

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Gwarantujemy także iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

 

 

 

 

#18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Internetowe Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet” iBruk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.